Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Nasze miasto i gmina » Zadania publiczne
Menu

Zakres działania i zadania gminy


Zakres działania gminy obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

 

Gmina w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb jej mieszkańców realizuje zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw szczegółowych oraz zadania przejęte od administracji rządowej w drodze porozumienia. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Zadania zlecone oraz przejęte w drodze porozumienia są wykonywane po zapewnieniu środków na ich realizację przez administrację rządową.

 

 

Zadania własne gminy w szczególności obejmują sprawy:

 

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

3a) działalności w zakresie telekomunikacji;

4) lokalnego transportu zbiorowego;

5) ochrony zdrowia;

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;

6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;

8) edukacji publicznej;

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

11) targowisk i hal targowych;

12) zieleni gminnej i zadrzewień;

13) cmentarzy gminnych;

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

18) promocji gminy;

19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.

W celu wykonania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorstwa i zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Marek Przybysz

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data wytworzenia: 2014-07-31

Data udostępnienia: 2009-11-24 09:46:50

Ostatnia aktualizacja: 2014-07-31 13:59:26

Liczba wyświetleń: 10247

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Zakres działania i zadania gminy [modyfikacja] Marek Przybysz 2014-07-31 13:59:26
2 Zakres działania i zadania gminy [modyfikacja] Marek Przybysz 2014-07-31 13:53:03
3 Zakres działania i zadania gminy [modyfikacja] Marek Przybysz 2014-07-31 13:52:23
4 Zakres działania i zadania gminy [modyfikacja] Marek Przybysz 2014-07-31 13:47:46
5 Zakres działania i zadania gminy [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-07-01 13:01:59
6 Zakres działania i zadania gminy [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-07-01 12:55:19
7 Zakres działania i zadania gminy [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-07-01 12:54:25
8 Zakres działania i zadania gminy [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-07-01 12:53:57
9 Zakres działania i zadania gminy [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-07-01 12:53:13
10 informacja [modyfikacja] konto skasowane konto użytkownika skasowane 2009-12-14 12:08:53

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 670507

Nawigacja pomocnicza