Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności
Menu

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad
XL sesji Rady Miejskiej w Barcinie

27 kwietnia 2018 r. godz. 10.00, s. nr 6

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy Barcin oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barcin za 2017 rok:

7.1. przedstawienie sprawozdań oraz informacji o stanie mienia;

7.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Barcin za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia;

7.3. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Barcin za 2017 rok oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Barcina;

7.4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

8. Dyskusja nad pkt. 7.
9. Podjęcie uchwał:

9.1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;

9.2. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barcina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok;

9.3. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 r.;

9.4. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/323/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 roku;

9.5. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Barcin „Dzienny Dom Pobytu Zacisze" w Barcinie i przyłączenia go do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie;

9.6. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin;

9.7. w sprawie aktualizacji podziału gminy Barcin na okręgi wyborcze;

9.8. w sprawie podziału gminy Barcin na stałe obwody głosowania;

9.9. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Żninie w sprawie podziału Powiatu Żnińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
12. Zakończenie obrad.

 


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2018-04-17

Data udostępnienia: 2018-04-17 07:26:01

Ostatnia aktualizacja: 2018-04-17 07:26:44

Liczba wyświetleń: 325

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej [modyfikacja] Marek Przybysz 2018-04-17 07:26:44

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 749777

Nawigacja pomocnicza