Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Aktualności » Archiwum » 2017
Menu

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad
XXXVI sesji Rady Miejskiej w Barcinie

15 grudnia 2017 r. godz. 10.00

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
7. Podjęcie uchwał:

7.1. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2018 rok;

7.2. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin;

7.3. w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania projektu pn.: „Program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim";

7.4. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 r.;

7.5. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 roku;

7.6. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/94/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów;

7.7. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barcin;

7.8. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy;

7.9. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych i gminnych położonych na terenie Gminy Barcin;

7.10. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Pakość - GPZ Żnin na terenie gminy Barcin;

7.11. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Pakość - GPZ Żnin na terenie gminy Barcin;

7.12. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Pakość - GPZ Żnin na terenie gminy Barcin.

7.13. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/317/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z przyłączeniem budynków mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Barcin do miejskiej sieci ciepłowniczej w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków.

8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10. Zakończenie obrad.

 

 


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Przemysław Jessa

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data wytworzenia: 2017-12-05

Data udostępnienia: 2017-12-06 08:31:01

Ostatnia aktualizacja: 2017-12-08 07:34:33

Liczba wyświetleń: 782

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej [modyfikacja] Marek Przybysz 2017-12-08 07:34:33

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 749777

Nawigacja pomocnicza